Tres indicacions referents al fitxer electrònic del treball fi de màster:

 

  • El nom del fitxer ha de ser: TFM Nom Cognom1 Cognom2
  • El format del fitxer ha de ser en PDF.
  • Ha de ser 1 únic fitxer que ho inclogui tot: portada, text del treball i annexos.


Tres indicaciones relativas al fichero electrónico del trabajo fin de máster.

  • El nombre del fichero tiene que ser: TFM Nombre Apellido1 Apellido 2
  • El formato del fichero tiene que ser en PDF
  • Tiene que ser 1 único documento que lo incluya todo: portada, texto del trabajo y anexos