esmuc ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA

CURS 2016-2017

Descripció d'assignatura

Assignatura: Repertori Instrumental Específic d'Orgue

Departament: Clàssica i Contemporània

Nombre de crèdits: 6

Hores de classe: 45

Professorat: Guido Iotti

Objectius de l'assignatura

Ampliar el coneixement de la literatura de totes les èpoques. Assumir criteris precisos i rigorosos, per a interpretar i valorar la música més apropiada a cada àmbit estilístic.

Orientació per a l'estudiant vers l'elecció d'un repertori acuradament seleccionat, que es pugui presentar en cada cas.

Arribar a conèixer eines per a l'ampliació del Repertori a través la investigació mitjançant la consulta a la web, les biblioteques i arxius.

Assimilar els mètodes que poden facilitar la recepció d'un determinat repertori en cada situació.


Continguts conceptuals


Evolució del Repertori en una perspectiva històrico-estilística, amb les influències de la tradició i dels nous recursos en l'evolució del llenguatge musical, així com també en la interpretació.

L'orgue, en la història, com a instrument que es fa servir dins i fora de l'Església i la funció de les obres.

L'orgue relacionat amb les característiques nacionals (idioma, cultura) i l'època.

L'organista al mateix temps: intérpret, investigador, improvisador, teòleg.

L'orgue com a instrument que proposa un repertori seu propi, així com també un d'adaptació (transcripcions).

La recepció per part del públic actual de les possibilitats musicals i característiques de l'Orgue com a instrument contemporani.

Continguts procedimentals


Anàlisi dels aspectes bibliogràfics, organològics, editorials, estilístics adients al repertori.

Consideració de les fonts com a elements fonamentals amb la finalitat de buscar una relació entre notació i interpretació.

Estudiar els elements crítics que ens apropin als trets més adequats per a cada estil, sigui pel que fa a la interpretació com a l'elecció de l'edició.

Observar la difusió de l'Orgue a les diferents èpoques, tenint en compte la influència de les gravacions escrites i auditives.

Examinar els moviments culturals més importants i interpretar les seves conseqüències en l'Orgueneria i la interpretació.

Recollir dades sobre els aspectes relacionats amb el misticisme i la literatura que lliguen el compositor al desenvolupament d'un tipus de repertori.

Trobar relacions en les formes musicals anàlogues de diferents països i èpoques, i trobar-ne les diferències en cas que estiguin en el mateix àmbit històric.

Anàlisi de les grans composicions com a punts culminants d'un procés d'evolució.

Reconeixement de la part del repertori que té valor pedagògic pel que fa a la tècnica, la interpretació i la composició.

Metodologia d'ensenyament - aprenentatge

Classes d'impartició col·lectiva. Es farà l'exposició de tractats amb cites i referències bibliogràfiques i amb exercicis de transcripció d'anàlisi seguint un ordre cronològic durant el cuadrimestre.

Es farà participar els estudiants a la lectura del repertori amb exercici estilístic (pràctica) directament sobre l'instrument (quan sigui possible). S'hi inclou, a més d'examinar les edicions musicals escrites, l'audició d'exemples musicals (extractes fonogràfics, enregistraments, audiovisuals).

Partint dels textos escrits que tracten històricament l'evolució del repertori, així com també de les audicions musicals, es motivarà la participació dels estudiants per a que proposin els seus comentaris i intervencions a les classes, i tanmateix, segons les característiques de cada estudiant, se'ls estimularà vers la preparació de treballs que els siguin particularment adients per a la seva formació, inclinació i vocació.

Avaluació i qualificació


Al final de cada sessió es posarà un treball per a presentar a la següent sessió.Per exemple: treballar un text musical exercitant la comprensió dels aspectos tècnics, formals, harmònics, temàtics, contrapuntístics, expressivitats i registracions.

S'aplicarà també un criteri d'avaluació contínua, mitjançant els comentaris de textos i audicions, exposicions preparades o espontànies per a valorar el grau d'aprofitament de l'estudiant.

Finalment, al llarg del quadrimestre es desenvoluparà un argument particular segons els interessos específics de cada estudiant, per escrit o en suport informàtic-audiovisual.


MATERIALS OBLIGATORIS I RECOMENATS1


ANUARI DE L'ORGUE. Associació Catalana de l'Orgue. Barcelona. Ed. 2002, 2004, 2005.


ANUARIO MUSICAL . CSIC. Barcelona.


ARTE ORGANARIA E ORGANISTICA. Edizioni Carrara.


AUDSLEY, George Ashdow: "The Art of Organ building”. New York. Dover Publications, 1965.


CHOIR AND ORGAN. London. EC4M6Y


DIRUTA, Girolamo: "Il Transilvano”. Bologna. Arnaldo Forni, 1997.


ESCALONA, Josep Maria: "L'Orgue a Catalunya: història i actualitat”. Barcelona. Generalitat de Catalunya, 2.000.


GONZÀLEZ, Miquel: "Els Orgues de les comarques de Lleida i del Principat d'Andorra”. Lleida. Pagès Editors, 2007.


JAMBOU, Louis: "Compendio de El Arte de Organería”. Madrid. Sociedad Española de Musicología. 1987.


OWEN, Barbara: "The Registration of barroque organ music”. Bloomington. Indiana. University Press, cop. 1997.


RILM (Repertorie International de Littérature Musicale)


RISM (Repertoire International des Sources Musicales)


1 Nota: tot el material esmentat està present a la Biblioteca de l'ESMUC